کارت شرکت در آزمون قضاوت ۹۵ منتشر شد

پیرو اطلاعیه روز گذشته مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه درباره‌ تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۵، کارت شرکت در این آزمون در سایت سازمان سنجش انتشار یافت.

داوطلبان می توانند با جستجو بر اساس ۱. شماره پرونده و سریال ثبت نامی؛ ۲. بر اساس شماره پرونده و کد پیگیری؛ ۳. بر اساس شماره پرونده و کد ملی یا ۴. بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی، کارت خود را دریافت کنند.

همچنین داوطلبانی که شماره پرونده سریال ثبت نامی و یا کد پیگیری خود را فراموش کرده اند می توانند بر اساس اطلاعیه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در یافت شماره پرونده و شماره داوطلبی اقدام و بر اساس روش چهارم کارت خود را دریافت نمایند.