با اجازه پدر؛ بله!

با اجازه پدر؛ بله!

آیا اذن پدر برای ازدواج دختر ضروری است؟

در ازدواج اول هر دختری اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه، لازم است. اگر پدر عروس از دنیا رفته باشد فتوکپی گواهی فوت که از طرف سازمان ثبت احوال شهر محل سکونت وی صادر شده باشد باید روز ثبت ازدواج روی میز منشی دفترخانه باشد.

اگر پدر مخالف ازدواج دخترش باشد چه؟

اگر پدر عروس مخالف ازدواج دخترش باشد امکان ثبت وجود ندارد مگر اینکه دختر به دادگاه مراجعه و تقاضای «اجازه ازدواج» کند. به این ترتیب پس از اخذ اجازه دادگاه، دفترخانه مجاز به ثبت ازدواج دختر است.

اگر عقد نکاح بدون اذن پدر یا جد پدری صورت گیرد چه می‌شود؟

 اگر ازدواج بدون اذن پدر صورت گیرد و زوجین پس از عقد (حتی غیر رسمی) رابطه زناشویی ایجاد کنند؛ سپس پدر از دادگاه، ابطال عقد نامه آن‌ها را بخواهد، ابطال عقد نامه صورت می‌گیرد، اما چون قبلا دختر شوهر کرده و عنوان باکره بودن در مورد او صدق نمی‌کند، بار دیگر برای رسمی شدن عقد ازدواج نیاز به اذن ولی ندارد.

در چه مواردی اذن پدر در ازدواج دختر ساقط می‌شود؟

در بعضی از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره با اجازه دادگاه می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند و چنین ازدواجی صحیح و نافذ است. این موارد به شرح زیر هستند:

۱٫ولی در قید حیات نباشد.

۲٫ولی مسافر یا غایب بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد.

 3.ولی محجور باشد و مصلحت دختر را تشخیص ندهد.

 4.وی خارج از محدود مصلحت درباره نکاح دختر تصمیم بگیرد.

 5.ولی در رعایت مصلحت دلسوز نباشد و ممانعت بی‌دلیل، ‌کند