آيا تقسم تركه منوط و موكول به تحرير تركه است؟

مطابق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبي « مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است».عموما نيز درخواست تحرير ترکه از سوي ورثه يا نماينده آنها ووصي براي اداره اموال پذيرفته مي شود. پس از درخواست دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده وبه اشخاص ذينفع اطلاع مي دهد وسپس صورتجلسه اي که حاوي مقدار تر…