دکتر سید حسین صفائی

متولد ۱۳۱۲ در قزوین مدارك تحصیلی: لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (۱۳۳۲) لیسانس حقوق (رشته قضائی( از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(۱۳۳۷) شهادتنامه هاي دکتري رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰) دکتری دولتی رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق داشگاه پاریس (۱۳۴۴)و برنده جایزه علمی (لورا)از ان دانشکده دیپلم […]

متولد ۱۳۱۲ در قزوین

مدارك تحصیلی:

لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)

لیسانس حقوق (رشته قضائی( از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(۱۳۳۷)

شهادتنامه هاي دکتري رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)

دکتری دولتی رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق داشگاه پاریس (۱۳۴۴)و برنده جایزه علمی (لورا)از ان دانشکده

دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی اموزش حقوق تطبیقی استزاسبورگ(۱۳۴۳_۱۳۴۲)

 

دیپلم آکادامی حقوق بین الملل لاهه (۱۳۵۴)

گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج (۱۳۵۶)

مشاغل و کارهای علمی و اداری

آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس(۱۳۴۴)

استادیاردانشگاه حقوق دانشگاه تهران(۱۳۴۷-۱۳۴۴)

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۵۲-۱۳۴۷)

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (ازسال۱۳۵۲تاکنون)

تدریس درسهاي حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تطبیقی،حقوق مدنی و داوریهاي بین المللی دردانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکده ها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف

عضو آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی

عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه)

عضو انجمن بین المللی حقوق مؤلف (آلمان)

معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۵۱-۱۳۴۸)

معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۸-۱۳۵۴)

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (۱۳۷۱-۱۳۶۷)

رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران

داراي آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی،حقوق بین الملل خصوصی و داوریهاي بین المللی

سابقه وکالت و مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستري از۱۳۵۳تاکنون

سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بین المللی در لاهه و همکاري در پرونده هاي مطروحه دردیوان دعاوي ایران  ایالات متحده (۱۳۶۱-۱۳۶۵)

همکاري با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع(ساصد) دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پرونده هاي بین المللی.

کتابهاي چاپ شده

الف- به زبان فارسی

۱٫حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري،۱۳۵۰

۲٫حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري،۱۳۵۰

۳٫مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران،۱۳۵۵

۴٫ نهادهاي اساسی حقوق ایالات متحده امریکا (ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهاي جبیبی،تهران،۱۳۵۰

۵٫ حقوق ایالات متحده امریکا(ترجمه) ،چاپ چهارم(با تجدید نظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۴

۶٫نظامهاي بزرگ حقوقی معاصر(ترجمه با همکاری دکتر عزت اعراقی و دکتر محمد آشوری) مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم،۱۳۷۸

۷٫حقوق خانواده ، جلد اول(با همکاری دکتر اسد ا امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ هشتم،۱۳۸۰

۸٫ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب(با همکاری دکتراسداامامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۸۱(چاپ سوم)

۹٫مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، تهران،۱۳۷۴۱سمت، ۱۳۸۱

۱۰٫حقوق مدنی(اشخاص ومحجورین) با همکاري آقاي دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم،سمت،۱۳۸۱

۱۱٫ حقوق بین الملل و داوریهاي بین المللی، مجموعه مقالات، نشر میزان۱۳۷۵

۱۲٫ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان،۱۳۷۵

۱۳٫ مختصر حقوق خانواده، با همکاري دکتر اسدا امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱

۱۴٫درآمدي بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران،۱۳۸۰

۱۵٫ دوره مقدماتی حقوق مدنی(اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران،۱۳۷۹

ب- به زبان فرانسه

۱۶٫ La protection des incopables, Etudes comparatives, paris,1966 .

مقالات منتشر شده:

حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسی منتشر شده در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه.