درخواست اجرت المثل از شوهر

درخواست اجرت المثل از شوهر

درخواست اجرت المثل از شوهربنده ۱۰ سال است که ازدواج کرده ام و الان قصد جدایی از همسرم را دارم. آیا می‌توانم از شوهرم درخواست اجرت‌المثل کنم؟

یکی از حقوق مالی خانم نسبت به شوهر اجرت‌المثل است که بابت کارهایی که در خانه همسر انجام داده، دریافت می‌کند.

با انتخاب عنوان مناسب برای درخواست در وقت خود صرفه‌جویی کنید. در صورتی اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطالبه کنید که شرایط زیر وجود داشته باشد:

اگر زوج و زوجه برای تعیین تکلیف امور خانه‌داری شرط ضمن عقدی قرار داده باشند نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. به عبارتی اگر زوج و زوجه در مورد خانه‌داری و هزینه‌های آن تعیین تکلیف کرده باشند مطابق توافق آنها عمل می‌شود و نوبت به تقاضای اجرت‌المثل نمی‌رسد. اصطلاحاً گفته می‌شود: اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری است و نیز در طول اجرت‌المسمی قرار دارد و با آنها قابل جمع نیست.

زوجه در صورتی می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند که انجام آن با قصد تبرع نباشد، یعنی قصد نداشته باشد آن کارها را به صورت مجانی و رایگان انجام دهد. در غیر این صورت زوجه نخواهد توانست اجرت‌المثل ایام زوجیت بگیرد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد. اما قصد تبرع و انجام کارها به صورت رایگان چگونه ثابت می‌شود؟ باید گفت اصل بر عدم تبرع است بنابراین کسی که مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید آن را ثابت کند.

برای تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت شرط مهم این است که درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند درخواست اجرت‌المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که درخواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار زوجه باشد؛ در این صورت نیز اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد.

علاوه بر بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در بالا شرایط آن را بررسی کردیم، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی هم شرایط زیر را بیان کرده است که در صورت تحقق همه آنها زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه اجرت‌المثل کند.

الف: کار شرعاً به عهده زن نبوده باشد.    

 ب: عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد.

ج: کارها به دستور زوج انجام شده باشد.

د: زن با عدم قصد تبرع، آن کارها را انجام داده باشد.