چگونه می‌توان علیه کسی که استفاده غیر قانونی از مشاعات کرده است اقدام حقوقی کرد؟

چگونه می‌توان علیه کسی که استفاده غیر قانونی از مشاعات کرده است اقدام حقوقی کرد؟ 

اگر مالک آپارتمانی بخشی از قسمت‌های مشترک ساختمان را به این دلیل که جزو قسمت‌های اختصاصی اوست از قسمت‌های مشترک ساختمان جدا کرده و به قسمت اختصاصی خود ملحق کرده باشد، مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی) به این عمل مالک آپارتمان متجاوز اعتراض کند و بعد از بررسی‌های رسمی کارشناسی از طرف دادگاه اگر دادگاه ادعای مدیر را مقرون به صحت بداند چون عمل مالک متجاوز غصب تلقی می‌شود به استناد ماده‌های ۳۶و ۳۱۱قانون مدنی، می‌توان مالک متجاوز را از این کار منع و او را محکوم به اعاده وضع سابق کرد. (اقدام حقوقی) مثلا در صورتی که عناصرتشکیل دهنده جرم کامل نبود می‌توان همانند ضمانت اجرای ایجاد سر و صدا در قسمت های اختصاصی، با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی‌، ماده ۱۳۲ قانون مدنی‌، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر علیه مزاحم دادخواست حقوقی داد.