آیا در اسلام برای ازدواج دوم اجازه همسر اول شرط است یا خیر؟

بررسی مختصر به احکام اسلامی یک حقیقت بسیار مهمی را ثابت می کند وآنهم اینکه این دین آمده است تا بشر در سایه پایبندی به دستوراتش به سعادت وآرامش حقیقی دست پیدا کنند، وهیچ حکمی از احکام اسلامی به اینصورت نبوده که جانبداری فرد ویا گروه معینی بکند مثلا احکام خاص بانوان را مطرح کرده […]

بررسی مختصر به احکام اسلامی یک حقیقت بسیار مهمی را ثابت می کند وآنهم اینکه این دین آمده است تا بشر در سایه پایبندی به دستوراتش به سعادت وآرامش حقیقی دست پیدا کنند،

وهیچ حکمی از احکام اسلامی به اینصورت نبوده که جانبداری فرد ویا گروه معینی بکند مثلا احکام خاص بانوان را مطرح کرده باشد واز آقایان غافل بماند و یا برعکس، طرفین را به طور متساوی در نظر گرفته وحقوق یکدیگر را کاملا روشن ساخته تا در مسیر زندگی دچار اختلاف نشوند.

یکی از این احکام جنجال برانگیز همان ازدواج مجدد است که خیلیها نتوانسته اند دریابند که این خود رحمتی است از جانب الله سبحانه وتعالی بر انسانها زنان ومردان.

رحمتی است بر زن، زیرا شوهرش با ازدواج مجدد از ارتکاب محرمات وفاحشه دوری می کند ومسلما اگر مرد خانه شخصی پاک دامن باشد اصالت وپاکی آن خانواده زبان نزد عام وخاص خواهد شد وبدون شک آن زن جزئی از آن خانواده است واو نیز مورد ستایش عام وخاص قرار خواهد گرفت، واگر خدای ناکرده وضعیت غیر از این باشد ومرد خانه مرتکب محرمات وفواحش بشود هیچکدام از اعضای خانواده جائی برای سربلند کردن ندارند واصالت خانواده به هم ریخته می شود وهمه افراد جامعه این خانواده را سرزنش خواهند کرد ومسلما زن هم از این وضعیت رنج خواهد برد .

از طرف دیگر اگر مردی به هر صورت از همسر خود راضی نباشد ویا همسرش عقیم باشد راهی جز جدائی وطلاق هم وجود دارد وآنهم اینکه مرد خانه با ازدواج مجدد آن نقص را جبران خواهد کرد و وضعیت به طلاق وجدائی منجر نمی شود، واز جنبه ی دیگر رحمتی است بر جمع زنان زیرا تاریخ ثابت کرده همیشه درصد زنان بیشتر از مردان بوده است وآنهم به علت اینکه بیشترین درصد مرگ ومیر جنگها وکشتارها مردان هستند وبرای اینکه این نقص جبران گردد وزنان بدون شوهر نمانند وجامعه به فساد کشیده نشود این حکم ثابت شد .

رحمتی است بر مرد زیرا با ازدواج مجدد خویشاوندانش افزوده خواهند شد و در هنگام مشکلات خدای ناکرده افراد بیشتری از او دفاع خواهند کرد .

نسل وفرزندانش افزوده خواهند شد .

از محرمات وفواحش دوری می کند .

اجر وپاداش زیادی برایش به دنبال خواهد داشت زیرا توانسته با عدل وانصاف بندگان خدا را در پناه خود گیرد

دلائل وجود ازدواج مجدد در دین اسلام

فرموده ی الله سبحانه وتعالی : (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده أو ما ملکت أیمانکم ذلک أدنى ألا تعولوا ) النساء/۳

پس به نکاح خود در آورید هر اندازه که برایتان خوب بود از زنان دو ویا سه ویا چهار پس اگر ترس داشتید که نتوانید عدالت را برقرار کنید پس یک زن برایتان کافیست .

وجه استدلال :

خداوند اصل ازدواج را بر دو ویا سه ویا چهار زن قرار داد ولی اگر شخصی بنابه دلائلی نتواند عدالت را برقرار کند می تواند به یک زن کفایت کند وبر او واجب نیست حتما اقدام به ازدواج مجدد کند .

حکم ازدواج مجدد در دین اسلام :

مسلما ازدواج مجدد مانند دیگر مباحات احکام پنچگانه بر آن تطبیق می شود :

حرام خواهد بود در صورتیکه:

مرد قدرت برقراری عدالت در بین همسرانش را نداشته باشد .

مرد قدرت اداره ی دو خانواده را نداشته باشد .

مرد قدرت جسمی ومالی ضعیفی داشته باشد.

و مطمئن است که مرتکب حرام نمی شود.

مکروه خواهد بود در صورتیکه :

مرد نیازی به ازدواج مجدد ندارد ومرتکب حرام هم نخواهد شد .

مرد قدرت جسمی ومالی آنچنانی ندارد که بتواند به راحتی دو خانواده را کنترل کند ووضعیت برایش سخت خواهد گذشت .

مباح خواهد در صورتیکه :

مرد نیازی به ازدواج مجدد ندارد ومرتکب حرام هم نخواهد شد .

مرد قدرت مالی وجسمی اداره دو خانواده را دارد .

مرد قدرت برقراری عدالت در بین دو خانواده را دارد

مستحب خواهد بود در صورتیکه :

مرد نیازی به ازدواج مجدد دارد ومی داند مرتکب حرام نخواهد شد.

مرد قدرت مالی وجسمی اداره ی دو خانواده را داشته باشد .

مرد قدرت برقراری عدالت در بین دو خانواده را داشته باشد

واجب خواهد بود در صورتیکه :

مرد نیازی به ازدواج مجدد دارد ومی داند قطعا اگر اقدام به ازدواج مجدد نکند

مرتکب حرام خواهد شد.

مرد قدرت مالی وجسمی اداره ی دو خانواده را داشته باشد .

مرد قدرت برقراری عدالت در بین دو خانواده را داشته باشد .

شروط ازدواج مجدد

برقراری عدالت در بین همسران :

دلیل آن :

فرموده الله سبحانه وتعالی :” فان خفتم ألا تعد لوا فواحده “

اگر ترس داشتید از اینکه قدرت برقراری عدالت را نداشته باشید پس به یک زن کفایت کنید

وجه استدلال : برقراری عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داد.

وعدالت در همه چیز : مسکن غذا لباس معاشرت وأمور مالی دیگر در محدوده ی استطاعتش وعرف آن منطقه .

توانائی مالی وجسمی مرد :

دلیل وجود این شرط :

فرموده ی الله سبحانه وتعالی :

“ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتى یغنیهم الله من فضله” النور/۳۳٫

در این دستور داده شده است که:

“کسانیکه که به هر صورت قدرت ازدواج را ندارند عفت را پیشه ی خود سازند تا اینکه خداوند از فضل خودش آنها را بى نیاز سازد”

ویکی از راهها اقدام به ازدواج همان قدرت وتوانائی مالی است .

برچسب ها:ازدواج دوم،ازدواج مجدد،حکم ازدواج مجدد در دین اسلام،فواد معصوم،فواید ازدواج