مراحل جریان کار و روش ثبت ملک

عمليات املاک: ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدی ديگران در امان بماند و […]

عمليات املاک:

ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدی ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند.

 روش قبول درخواست ثبت

۱- دريافت تقاضانامه ثبت از متقاضي

۲- دستور ثبت تقاضانامه در دفتر انديكاتور و تعيين وقت بازديد و معاينه محلي بوسيله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضي

۳- ثبت و ارسال سوابق به بايگاني جهت تشكيل پرونده و گواهي مجهول بودن ملك و عدم سابقه ثبت آن

۴- تعيين نماينده و نقشه‌بردار بوسيله مسئول اداره در روز معاينه محل و تعيين وقت مراجعه بعدي جهت اخذ نتيجه و پرداخت حقوق دولتي

۵- عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل براي تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه و تنظيم صورتمجلس احراز تصرف بوسيله نماينده و ترسيم نقشه ملك توسط نقشه بردار و تنظيم اظهارنامه ثبت ملك با قيد بهاء به قيمت منطقه‌اي و امضاء آن بوسيله مامور تنظيم و متقاضي ثبت متناسب با وضعيت پرونده و مساحت ملك

۶- ارائه گزارش عملكرد توسط نماينده و نقشه‌بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و ساير مدارك و اظهارنامه

۷-  رسيدگي به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصميم بوسيله مسئول اداره

۸- امضاء اظهارنامه و ثبت آن در دفتر كد ۳۰۴ بوسيله مسئول اداره و دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور

۹- اخذ حقوق دولتي متعلقه بوسيله حسابداري

۱۰- ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه و قراردادن رونده در رديف آگهي‌هاي نوبتي و اعلام وقت مراجعه بعدي (كه بعد از پايان انقضا زمان واخواهي آگهي نوبتي خواهد بود) به متقاضي وسيله مسئول بايگاني.

تذكر- در انجام هر يك از مراحل ياد شده فوق چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح باشد وفق مقررات انجام شود.

-املاكي كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده ۱۴ قانون ثبت (تحديد عمومي) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشد در صورتي كه به استناد تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت نتوان آن را تحديد نمود در اينصورت به درخواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخص وي با ذكر علت مي‌توان نسبت به آن ملك تحديد اختصاصي به عمل آورد.

انتشار آگهي  تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

۱-  قبول درخواست متقاضي مبني بر تقاضاي تحديد اختصاصي به هزينه شخص او.

۲-  دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بايگاني.

۳- ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني.

۴- بررسي پرونده توسط بايگاني و ارسال به حسابداري جهت پرداخت هزينه‌هاي قانوني در صورت امكان تحديد.

۵- اخذ هزينه‌هاي قانوني در شعبه حسابداري.

۶- اعاده پرونده به بايگاني و تهيه پيش نويس آگهي توسط مسئول بايگاني و اعلام وقت تحديدي به متقاضي.

۷- بررسي و امضا آگهي توسط مسئول اداره و صدور آن.

۸- ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل جهت درج در يكي از روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار تعيين شده.

۹- وصول آگهي درج شده در روزنامه وتطبيق آن با پيش نويس آگهي تحديدي و گواهي صحت و سقم آن وسيله مسئول بايگاني.

۱۰-  ارسال يك نسخه از آگهي‌ها به ادارت ذيربط و انتشار در معابر عمومي.

۱۱-  وصول گزارش الصاق آگهي تحديدي در محل و اماكن عمومي و ثبت در دفتر انديكاتور.

۱۲-  ارسال سوابق آگهي به بايگاني جهت ضبط در پرونده و ادامه عمليات بعدي.

۱۳-  مراجعه متقاضي در روز تحديد به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموريت نماينده و نقشه بردار.

۱۴-  عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل جهت انجام عمليات تحديدي.

۱۵-  تنظيم صورت مجلس تحديد حدود وسيله نماينده و ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي وسيله نقشه‌بردار و ارزياب همزمان.

۱۶-  بررسي و تطبيق با مجاورين و تهيه پيش نويس سند مالكيت مورد تحديد وسيله نماينده.

۱۷-  گزارش انجام عمليات تحديد به رئيس اداره.

۱۸-  دستور ثبت صورت جلسه تحديد در دفتر انديكاتور وسيله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر انديكاتور.

۱۹-  تحويل پرونده به بايگاني جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهي و مراجعه مالك.

-املاك جاري به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت)

۱- قبول درخواست صدور سند مالكيت از متقاضي و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده توسط مسئول اداره.

۲- تحويل پرونده به نماينده ثبت توسط بايگاني جهت رسيدگي و كنترل نقل و انتقالات احتمالي.

۳-  ارجاع به بايگاني براي گواهي صحت چاپ و انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و عدم وصول واخواهي و عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و قيد عين عبارت آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر آگهي در پيش نويس سند مالكيت.

۴- ارجاع به دفتر املاك بازداشتي جهت بررسي و گواهي عدم بازداشت و بند ”ز“ و نظاير آن.

۵- رسيدگي نهايي وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملك در دفتر املاك و امضاي پيش‌نويس سند مالكيت.

۶-  در صورتي كه ملك داراي برگ ارزيابي معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و بها سند مالكتي بر اساس برگ ارزيابي به حسابداري ارجاع شود.

۷-  چنانچه ملك ارزيابي نشده باشد بدوا دستور ارزيابي وسيله مسئول اداره صادر و پس از ارزيابي پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و بها سند مالكيت به حسابداري ارجاع مي‌گردد.

۸-  حقوق دولتي متعلقه و بها سند مالكيت وسيله متقاضي در بانك پرداخت و فيش مربوطه ضميمه پرونده مي‌گردد و سند مالكيت و پيش‌نويس آن از نظر عدم بدهي به گواهي حسابداري برسد.

۹- ارسال پرونده به دفتر املاك جهت ثبت در دفتر مربوطه.

۱۰-ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاك جهت ثبت در دفاتر جاري و مركز و تحرير سند مالكيت به يكي از متصديان دفتر املاك.

۱۱-ثبت پيش نويس در دفتر جاري وسيله متصدي دفتر املاك.

۱۲-تحرير سند مالكيت وسيله متصدي دفتر املاك.

۱۳-انعكاس مراتب ثبت در پيش‌نويس سند مالكيت و گواهي آن بعد از تحرير سند وسيله متصدي دفتر املاك.

۱۴-بررسي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك مربوطه و سند مالكيت وسيله رئيس ثبت.

۱۵-ارسال پرونده به بايگاني بعد از امضا رئيس ثبت.

۱۶-ثبت سند در دفتر تسليم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالك وسيله بايگاني.

۱۷-تسليم سند به مالك بعد از احراز هويت و شناسايي مالك در قبال اخذ رسيد از آن در پيش‌نويس سند مالكيت و دفتر تسليم اسناد وسيله بايگاني

        املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده (ماده ۲۲ قانون ثبت)

۱- قبول درخواست متقاضي همراه با مستندات و اعلام وقت مراجعه بعدي.

۲- دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك.

۳- ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

۴- ارجاع مسئول دفتر املاك به متصدي مربوطه جهت اقدام.

۵- بررسي و تهيه پيش‌نويس سند مالكيت وسيله متصدي مربوطه و گواهي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت.

۶- بررسي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

۷-ثبت پيش‌نويس در دفاتر املاك و تحرير سند مالكيت.

۸- امضا سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

۹- ارسال به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه مالك.

۱۰-مراجعه مالك و پرداخت بها سند مالكيت.

۱۱-ثبت سند در دفتر تسليم اسناد و پلمب و مهر آن و تسليم به مالك بعد از احراز هويت و اخذ رسيد در پيش نويس سند مالكيت و دفتر تسليم سند و ضبط پرونده در رديف مربوطه.

-وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالكيت مي‌تواند از اداره ثبت حمل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد.

روش صدور سند مالكيت المثني

۱-قبول تقاضاي صدور سند المثني منضم به فرم استشهاد محلي گواهي شده.

۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك.

۳-ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

۴-پيوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر  املاك به وسيله بايگاني.

۵-بررسي پرونده در دفتر املاك و صدور بخشنامه مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

۶-اخذ حق الدرج آگهي وسيله حسابداري.

۷-تهيه آگهي فقدان سند مالكيت وسيله دفتر املاك.

۸-بررسي وامضا آگهي فقدان به وسيله مسئول مربوطه.

۹-صدور آگهي از دفتر انديكاتور .

۱۰-ارسال آگهي به اداره كل ارشاد اسلامي محل ،درج  دريكي از روزنامه هاي محلي ياكثيرالانتشار

۱۱-ارسال پرونده به شعبه بايگاني جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي.

۱۲-وصول آگهي منتشر شده در روزنامه و تطبيق آن به پيش‌نويس وسيله مسئول دفتراملاك.

۱۳-اعاده پرونده به بايگاني جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي

۱۴-مراجعه متقاضي جهت پيگيري در زمان تعيين شده.

۱۵-بررسي و گواهي دفتر بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن.

۱۶-صدور دستور تحرير سند مالكيت المثني وسيله مسئول مربوطه.

۱۷-ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

۱۸-اعاده پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور سند مالكيت المثني و توضيح در ستون ملاحظات دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه.

۱۹-امضا سند مالكيت المثني وبخشنامه وسيله مسئول مربوطه.

۲۰-صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

۲۱-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم سند به مالك در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت از مالك

-چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد.

روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

۱-قبول تقاضا همراه با اصل اسناد مالكيت مشاعي.

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور وارجاع به دفتر املاك و تعيين وقت مراجعه بعدي.

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

۴-پيوست پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتراملاك وسيله بايگاني.

۵-بررسي پرونده در دفتر املاك و تهيه پيش‌نويس سند مالكيت جديد.

۶-ارسال پرونده به دفتر املاك بازداشتي جهت گواهي بازداشتي يا عدم آن.

۷-برگشت پرونده به دفتر املاك جهت رسيدگي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت و تحرير سند مالكيت جديد وسيله مسئول مربوطه.

۸-ثبت سهام مشاعي ذيل يك ثبت و صفحه و تحرير سند مالكيت جديد.

۹- امضا سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك وسيله مسئول مربوطه.

۱۰-ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط در رديف مربوطه تا مراجعه متقاضي.

۱۱-مراجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

۱۲-دريافت بها دفترچه سند مالكيت.

۱۳-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم اسناد و پلمپ آن وتسليم به مالك در قبال اخذ رسيد.

– درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند.

روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

۱-قبول تقاضاي متقاضي همراه با اصل اسناد مالكيت مربوطه

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ثبت آن در دفتر

۳-ارجاع به نماينده جهت رسيدگي و اظهارنظر

۴-بررسي و اظهارنظر در خصوص تجميع اعم از بازداشتي و رهن و غيره

۵-برگشت پرونده نزد مسئول اداره و اتخاذ تصميم و تعيين روز معاينه محلي و ابلاغ آن به متقاضي در صورت امكان تجميع

۶-ارسال تقاضا و مدارك به بايگاني جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محلي

۷-مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره براي تعيين نماينده و نقشه بردار جهت اعزام به محل

۸-عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل جهت تهيه صورت مجلس تجميعي و ترسيم نقشه آن

۹-بررسي و تطبيق حدود املاك مورد اقدام با محل بوسيله نماينده و برداشت نقشه املاك مورد تجميع بوسيله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدي

۱۰- ترسيم نقشه تجميعي بوسيله نقشه بردار و تنظيم صورتجلسه تجميعي و تهيه پيش نويس سند مالكيت جديد بوسيله نماينده و امضاء صورتجلسه و نقشه بوسيله نماينده و نقشه بردار و مالك

۱۱-  رسيدگي به صورت جلسه تجميعي و دستور ابطال اسناد مالكيت اوليه و صدور سند مالكيت تجميعي بوسيله مسئول اداره

۱۲-  بررسي و گواهي دفتر املاك بازداشتي از نظر عدم بازداشتي

۱۳-  بررسي و امضاء پيش نويس سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه

۱۴-  ثبت حدود تجميعي در دفتر املاك و ابطال اسناد مالكيت اوليه و تحرير سند مالكيت جديد و امضاء آن بوسيله مسئول مربوطه

۱۵-  ارسال پرونده به بايگاني تا مراجعه مالك

۱۶-  مراجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه مالکيت

۱۷-  پرداخت بهاء دفترچه مالكيت بوسيله متقاضي

۱۸-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند  و پلمپ آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد

– چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.

روش افراز املاك

۱-تسليم درخواست افراز از طرف احد يا عده‌اي از شركاء ملك به ثبت محل

۲-قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده بوسيله مسئول اداره

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

۴-ارسال تقاضا به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده براي تحويل به نماينده

۵-بررسي نماينده و اعلام نظر در خصوص امكان يا عدم امكان افراز از لحاظ پرونده ثبتي به مسئول اداره

۶-بررسي و تصميم رئيس ثبت مبني بر قبول يا رد درخواست افراز و تعيين تاريخ روز معاينه محل بر فرض قبول

۷-ابلاغ تصميم رئيس ثبت به متقاضي در صورت عدم قبول درخواست افراز

۸-ارجاع به نقشه بردار جهت تهيه اخطار روز معاينه محلي در صورت امكان ادامه افراز

۹-تهيه اخطار و تعيين روز معاينه محلي و دعوت از شركاء بوسيله نقشه بردار

۱۰-  امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

۱۱-  صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور و تسليم آنها به مامور مربوطه

۱۲-  ابلاغ اخطار روز معاينه محلي و افراز به كليه مالكين مشاعي

۱۳-  برگشت اخطارهاي ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

۱۴-  عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضي به محل جهت معرفي حدود و ترسيم نقشه افراز

۱۵-  معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص و تطبيق حدود توسط نماينده و برداشت نقشه بوسيله نقشه بردار

۱۶-  ترسيم نقشه بوسيله نقشه‌بردار و امضاء نماينده و حاضرين

۱۷-  ارسال نقشه به شهرداري در خصوص املاك شهري و ساير مراجع مقرر در قانون در مورد املاك خارج از محدوده جهت تاييد عنداللزوم

۱۸- برگشت نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

۱۹-  پيوست نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

۲۰-  تنظيم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسيله نماينده و نقشه بردار و حاضرين

۲۱-  ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازي و سوابق امر نزد رئيس ثبت جهت اتخاذ تصميم

۲۲-  بررسي پرونده و سوابق بوسيله رئيس ثبت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسيمي افراز

۲۳- تهيه اخطار مربوطه به ابلاغ تصميم مسئول اداره همراه با فتوكپي صورتجلسه افراز و نقشه ترسيمي جهت ابلاغ به كليه مالكين مشاعي

۲۴-  تسليم اخطار فوق‌الذكر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ

۲۵-  ابلاغ اخطار همراه با فتوكپي صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصميم مسئول ثبت به كليه مالكين مشاعي

۲۶-  برگشت پرونده به بايگاني جهت ضبط تا وصول اخطارهاي ابلاغ شده

۲۷-  وصول اخطارهاي ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض

۲۸- قبول درخواست صدور سند مالكيت سهم افرازي از طرف متقاضي يا متقاضيان به ضميمه گواهي لازم مبني بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائي صالحه

۲۹-  دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

۳۰-  ارجاع پرونده به نماينده جهت تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروزي در صورت عدم وصول اعتراض

۳۱-  بررسي و تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروز شده بوسيله نماينده

۳۲-  گواهي دفتر املاك بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن

۳۳- ارسال پرونده به حسابداري جهت وصول هزينه افراز و حقوق دولتي متعلقه نسبت به سهم متقاضي يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالكيت

۳۴-  ارسال پرونده به دفتر املاك پس از وصول حقوق ثبتي و بهاء دفترچه سند مالكيت

۳۵- ثبت پيش نويس اسناد مالكيت در دفاتر املاك و ابطال سند مالكيت اوليه متقاضي با متقاضيان و تحرير سند مالكيت جديد و صدور بخشنامه مبني بر اعلام ابطال سند يا اسناد مشاعي مربوطه به دفاتر اسناد رسمي تابعه

۳۶-  بررسي و امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت و بخشنامه تنظيمي بوسيله مسئول مربوطه

۳۷-  صدور بخشنامه مذكور از دفتر انديكاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمي تابعه

۳۸-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت

روش تفكيك املاك

۱-مراجعه متقاضي به دفترخانه و اخذ درخواست تفكيكي و ارائه آن به ثبت محل به ضميمه نقشه تفكيكي كه خود تهيه نموده باشد.

۲-دستور ثبت درخواست در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده جهت اقدام

۳-ارسال درخواست تفكيكي به بايگاني جهت پيوست پرونده و تسليم آن به نماينده

۴-بررسي و تهيه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداري براي تاييد عنداللزوم

۵-امضاء نامه بوسيله مسئول مربوطه و صدور آن

۶-برگشت پرونده به بايگاني و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداري

۷-مراجعه متقاضي به ثبت پس از گذشت دوماه از تاريخ تسليم نامه به شهرداري در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداري جهت ادامه عمليات تفكيك

۸-وصول پاسخ از شهرداري منضم به نقشه تاييدشده

۹-دستور ثبت نامه شهرداري در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي بوسيله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضي

۱۰-  ثبت نامه در دفتر انديكاتور

۱۱-  ارسال سوابق به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه متقاضي در روز تعيين شده

۱۲-  مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعيين نماينده و نقشه بردار

۱۳-  تعيين نماينده و نقشه بردار بوسيله مسئول مربوطه جهت عزيمت به محل

۱۴-  توديع فوق‌العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق

۱۵-  عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضي

۱۶- معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه و ارزيابي توسط نقشه بردار و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

۱۷- ترسيم نقشه تفكيكي و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورت جلسه تفكيكي بوسيله نماينده و امضاء آن بوسيله نقشه بردار و نماينده و متقاضي

۱۸-  ارائه گزارش نماينده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفكيكي

۱۹-  گواهي دفتر بازداشتي مبني برعدم بازداشت

۲۰-  بررسي مسئول اداره و ارجاع به حسابداري جهت اخذ هزينه تفكيك

۲۱-  ارسال پرونده به حسابداري جهت محاسبه هزينه تفكيك

۲۲-  پرداخت هزينه تفكيك توسط متقاضي در بانك

۲۳-  پيوست قبض پرداخت هزينه تفكيك به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء

۲۴-  كنترل و امضاء صورت مجلس تفكيكي بوسيله مسئول مربوطه

۲۵-  ارسال صورت مجلس تفكيكي به دفتر انديكاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

۲۶-  صدور صورت جلسه تفكيكي و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

۲۷-  برگشت پرونده همراه با سوابق به بايگاني جهت ضبط در رديف مربوطه

 دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند.

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

۱-دريافت استعلام از مراجع ذيصلاح

۲-دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده جهت اقدام

۳-ضميمه نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده جهت اقدام

۴-تهيه پاسخ استعلام بوسيله نماينده

۵-گواهي دفتر بازداشتي

۶-در صورتيكه استعلام كننده دفترخانه باشد ارسال پرونده به حسابداري جهت تعيين بقاياي ثبتي و حقوق دولتي و قيد آن در پاسخ استعلام و گواهي آن

۷-امضاء پاسخ استعلام بوسيله مسئول اداره يا صاحب امضاء مجاز از طرف او

۸-صدور از دفتر انديكاتور و ارسال به مرجع استعلام كننده

– املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند.

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار

۱-وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحيت دار به ثبت محل

۲-دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك بازداشتي بوسيله مسئول اداره

۳-ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده و تحويل به دفتر املاك بازداشتي

۴- بررسي و تهيه نامه بازداشت ملك بوسيله متصدي دفتر بازداشتي پس از احراز مالكيت

۵-ثبت مراتب بازداشت در دفتر املاك و دفتر بازداشتي و اخبار در پيش نويس سند مالكيت و اصل سند در صورت ارائه سند و ممهور نمودن پيش نويس به مهربازداشت

۶-امضاء نامه بازداشت ملك و ثبت دفتر املاك و دفتر بازداشتي توسط مسئول مربوطه

۷-صدور نامه بازداشت ملك از دفتر انديكاتور

۸-ارسال نامه همراه با سند به مرجع مربوطه

روش بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار

۱-وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحيت دار به ثبت محل

۲-دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك بازداشتي بوسيله مسئول اداره

۳-ارسال به ياگاني جهت ضميمه نمودن پرونده و تحويل بدفتر املاك بازداشتي

۴-بررسي و تهيه نامه بازداشت ملك بوسيله متصدي دفتر بازداشتي پس از احراز مالكيت

۵-امضاء نامه بازداشت ملك توسط مسئول اداره

۶-صدور نامه بازداشت ملك از دفتر انديكاتور

۷-ارسال نامه به مرجع مربوطه

– املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي ۱- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.۲- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.۳- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ …….. در آن قيد شده باشد.

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده

۱- وصول دستور رفع بازداشت از مراجع صلاحيت دار به ثبت محل

۲- دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر بازداشتي بوسيله مسئول اداره

۳-  ارسال نامه به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده و تحويل به دفتر املاك بازداشتي

۴-  بررسي و تهيه نامه رفع بازداشت ملك بوسيله متصدي دفتر بازداشتي

۵-ثبت مراتب رفع بازداشت در دفتر املاك و دفتر بازداشتي و قيدآن در پيش نويس سندمالكيت و اصل سند در صورت ارائه سند مالكيت و ممهور نمودن پيش نويس به مهر رفع بازداشت

۶-  امضاء نامه رفع بازداشت ملك و ثبت دفتر املاك و دفتر بازداشتي توسط مسئول مربوطه

۷- صدور نامه رفع بازداشت ملك از دفتر انديكاتور

۸- ارسال نامه به مرجع مربوطه

۹- ارسال پرونده به بايگاني و ضبط آن در رديف مربوطه

-اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد.

روش صدور اسناد مالكيت اعياني(موضوع‌ماده۱۰۴مكررآئيننامه قانون‌ثبت)

۱-درخواست صدور سند مالكيت اعياني به ضميمه مدارك لازم

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماينده

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

۴-ضميمه نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده

۵-بررسي پرونده بوسيله نماينده و تهيه اخطار تعيين روز معاينه محل و تعيين حدود

۶-امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

۷-صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور

۸-تسليم اخطارها به مامور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي و برگشت پرونده به بايگاني

۹-ابلاغ اخطارها به مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي

۱۰-برگشت اخطارهاي ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعيين حدود

۱۱-مراجعه متقاضي در روز تعيين حدود به ثبت محل

۱۲-ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعيين نماينده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضي

-۱۳عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه متقاضي

۱۴-معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه ملك و ارزيابي آن توسط نقشه بردار و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

۱۵-ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعياني توسط نماينده و امضاء آنها بوسيله نماينده و نقشه بردار و متقاضي

۱۶-ارائه گزارش انجام تعيين حدود به ضميمه پيش نويس سند مالكيت به مسئول اداره توسط نماينده

۱۷-بررسي گزارش نماينده و دستور ثبت صورت مجلس تعيين حدود در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق‌العاده نماينده و نقشه بردار

۱۸-ثبت صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور

۱۹-ارسال پرونده به حسابداري و پرداخت فوق‌العاده نماينده و نقشه بردار

۲۰-برگشت پرونده به بايگاني جهت انقضاء زمان واخواهي در صورت عدم توافق مجاورين اعياني

۲۱٫بررسي پرونده و امضاء پيش نويس سند مالكيت و دستور ثبت آن در دفتر املاك و وصول حقوق دولتي توسط مسئول اداره در صورت عدم وجود اختلاف

۲۲-گواهي دفتر املاك بازداشتي

۲۳-راجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت محاسبه حقوق دولتي و وصول آن

۲۴-پرداخت حقوق دولتي بوسيله متقاضي

۲۵-ثبت پيش نويس در دفتر املاك و تحرير سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

-۲۶امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله مسئول مربوطه

۲۷-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد

بعد از انجام تشريفات يادشده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را امضاء مي‌نمايد سپس پرونده ببايگاني ارسال ميشود تا سند مالكيت در قبال اخذ رسيد به متقاضي تسليم شود. در بايگاني سند مالكيت ابتدا نخ كشي و پلمپ ميشود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت ميگردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضي كه معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت ميپذيرد سند مالكيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت باو تسليم ميگردد.

روش اجراي ماده ۴۵ آئيننامه قانون ثبت

باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده ۴۵ آيينامه قانون ثبت به شرح زير مي‌باشد:

الف- چنانچه كل ملك قبل از درخواست ثبت در اثر موارد ياد شده از بين برود پس از اطلاع واصله كه به يك ياز طرق فوق الذكر صورت مي‌پذيرد بايستي پس از رسيدگي موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقش بردار واحراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملك در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

ب- چنانچه ملك ثبت و آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورت مجلس مراتب از بين رفتن ملك در اظهارنامه و صورت جلسه تحديدي قيد و به امضا نماينده و نقشه‌بردار و مسئول اداره مي‌رسد.

ج- چنانچه ملك ثبت دفلتر املاك هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورت جلسه لازم مراتب از بين رفتن ملك در ستون ملاحظات دفتر املاك نيز قيد و سند مالكيت هم در صورت ارايه اخذ و باطل و ضميمه پرونده مي‌شود.

د- در صورتي كه قسمتي از ملك در اثر اصلاحات از بين برود و ملك هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينكه نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا نشده باشد متقاضي هم تقاضا نمايد بدين ترتيب بايستي اقدام گردد:

۱-درخواست كتبي متقاضي.

۲-دستور ثبت در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماينده و نقشه‌بردار و تعيين وقت معاينه محلي و اعلام به شهرداري جهت معرفي نماينده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاك شهري و مراجع ديگر در خصوص املاك خارج شهر. عدم حضور نمايندگاه شهرداري يامراجع ديگر مانع از ادامه عمليات نخواهد بود.

۳-ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

۴-ضميمه نمودن پرونده توسط بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه‌بردار.

۵-عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به محل در وقت تعيين شده با اتفاق نماينده مراجع مربوطه.

۶-بررسي نماينده در محل و برداشت كروكي وضع موجود وسيله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدي.

۷-ترسيم نقشه وسيله نقشه‌بردار و تهيه صورت جلسه اصلاحي و پيش‌نويس سند مالكيت توسط نماينده در صورتي كه ملك داراي سند مالكيت باشد.

۸-ارائه گزارش نماينده همراه با نقشه و صورت جلسه اصلاحي و پيش نويس سند توسط نماينده.

۹-بررسي ودستور ثبت گزارش نماينده در دفتر انديكاتور و امضا پيش‌نويس و ارجاع به دفتر املاك جهت اقدام بعدي.

۱۰-ثبت گزارش نماينده در دفتر انديكاتور.

۱۱-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت توضيح مراتب در دفتر املاك و ثبت پيش‌نويس سند مالكيت و تحرير سند وابطال سند مالكيت اوليه.

۱۲-گواهي دفتر املاك بازداشتي.

۱۳-مراجعه متقاضي جهت پرداخت بها سند مالكيت.

۱۴-پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

۱۵-امضا پيش‌نويس و سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

۱۶-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب و تحويل آن به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت مالك.

تذكر: در صورتي‌ كه ملك تحديد شده و زمان واخواهي آن بلامعارض سپري شده باشد و سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحي در برگ تحديد حدود قيد و به امضا متقاضي مي‌رسد.

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷)

۱-وصول تقاضاي ذينفع همراه با اصل يا رونوشت مصدق حكم قطعي افراز.

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي توسط مسئول اداره.

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال سابقه به بايگاني.

۴-مراجعه متقاضي در روز تعيين شده و پيوست پرونده وسيله بايگاني و ارسال نزد مسئول اداره جهت تعيين نماينده و نقشه‌بردار.

۵-تعيين نماينده و نقشه‌بردار جهت عزيمت به محل.

۶-عزيمت نماينده و نقشه‌بردار همراه متقاضي به محل جهت تطبيق و معاينه محل و تعيين حد فاصل.

۷-معرفي ملك وسيله متقاضي و تشخيص حدود وسيله نماينده و برداشت و كنترل نقشه و ارزيابي وسيله نقشه بردار.

۸-ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورتجلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت بوسيله نماينده

۹-ارائه گزارش انجام كار همراه با نقشه و برگ ارزيابي و صورت جلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت بوسيله نماينده و نقشه بردار

۱۰- بررسي صورتجلسه افراز و دستور ثبت آن در دفاتر املاك و امضاء پيش نويس اسناد مالكيت و دستور ثبت برگ ارزيابي در دفتر انديكاتور

۱۱-  گواهي دفتر املاك بازداشتي

۱۲-  ارسال پرونده به حسابداري جهت اخذ هزينه افراز و بهاء سند مالكيت و حقوق ثبتي در صورت تعلق

۱۳-  پرداخت هزينه افراز و حقوق ثبتي متعلقه سهم متقاضي و بهاء سند مالكيت بوسيله متقاضي

۱۴-  ارسال پرونده به دفتر املاك جهت تحريرسند مالكيت

۱۵-  امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت تحرير شده بوسيله مسئول اداره

۱۶-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب و تسليم آن به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت

– دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه مي‌گردد.

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)

۱-وصول درخواست متقاضي مبني برصدور سند متمم به همراه اصل سند مالكيت كه ستون نقل و انتقالات آن پرشده باشد

۲-بررسي و دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني

۴-ضميمه نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سندمتمم

۵-پرداخت بهاي سند متمم بوسيله متقاضي

۶-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت ثبت شماره مسلسل سند متمم در ستون مربوطه دفتر املاك و سند و پيش نويس سند مالكيت و امضاء آن توسط مسئول مربوطه

۷-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب و ضميمه نمودن به اصل سند اوليه و تحويل آن به متقاضي در قبال اخذ رسيد

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حد به كوچه نمايد.

روش اصلاح حد به كوچه

۱-قبول تقاضاي متقاضي مبني بر اصلاح حد

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي توسط مسئول اداره

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال تقاضا به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده

۴-برگشت پرونده نزد مسئول اداره

۵-ارجاع به نماينده جهت بررسي و استعلام از شهرداري مبني بر چگونگي وضع كوچه از لحاظ عام بودن

۶-تهيه استعلام از شهرداري بوسيله نماينده

۷-امضاء نامه تهيه شده براي شهرداري بوسيله مسئول اداره

۸-صدور نامه تهيه شده براي شهرداري از دفتر انديكاتور و ارسال آن به شهرداري

۹-برگشت پرونده به بايگاني تا روز وصول پاسخ از شهرداري و معاينه محل

۱۰-  وصول پاسخ شهرداري

۱۱-  دستور ثبت نامه شهرداري در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

۱۲-  ارسال نامه به بايگاني جهت ضبط در سابقه تا روز معاينه محل

۱۳-  مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره براي تعيين نماينده و نقشه بردار

۱۴-  عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه متقاضي

۱۵-  معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه وضع موجود بوسيله نقشه بردار

۱۶-  ترسيم نقشه و تنظيم صورت جلسه اصلاحي و امضاء آن بوسيله نقشه بردار و نماينده و متقاضي

۱۷-  ارائه گزارش انجام كار بوسيله نماينده به مسئول اداره

۱۸- بررسي مسئول اداره و دستور ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحي در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك در صورتيكه كوچه بن بست نباشد

۱۹-  ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحي در دفتر انديكاتور

۲۰-  ارسال پرونده به دفتر املاك جهت اقدامات بعدي

۲۱-  ثبت صورتجلسه اصلاحي در دفتر املاك و اصلاح پيش نويس سند مالكيت و سند بوسيله متصدي دفتر املاك

۲۲-  برگشت پرونده به بايگاني جهت تسليم سند به متقاضي

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد.

روش اجراي ماده ۱۴۹ الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

۱-قبول تقاضا از مالك مبني بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضي

۴-  مراجعه متقاضي در وقت مقرر و تعيين نماينده و نقشه‌بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و توديع فوق‌العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق

۵-عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضي

۶-  معاينه محل و تطبيق و كنترل سوابق و حدود سند مالكيت با وضعيت محل و مجاورين و ترسيم نقشه وضع موجود ملك و تشخيص اينكه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي‌باشد ياخير

۷-  ترسيم نقشه ايكه نمودار وضع سابق و لاحق ملك باشد بوسيله نقشه بردار و تنظيم صورتجلسه معاينه محلي بوسيله نماينده متضمن گواهي لازم مبني برعدم تجاور به مجاورين و شوارع و اموال عمومي و تاييد موضوع اضافه مساحت و گواهي آن مبني بر اينكه داخل در محدوده سند مالكيت مي‌باشد

۸-ارائه گزارش انجام كار به ضميمه صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره

۹-  بررسي صورت جلسه و كنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاي اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال در صورتيكه شرط يا قراري در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد و نيز پرداخت حقوق ثبتي متعلقه و فوق‌العاده نماينده و نقشه‌بردار

۱۰-توديع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتي متلعقه بوسيله متقاضي و اخذ سند مالكيت از او براي اقدامات بعدي

۱۱-ارسال پرونده نزد نماينده و قيد مراتب اصلاح در پيش نويس سند مالكيت و تهيه اخطار براي مالك اوليه جهت مراجعه و دريافت بهاء اضافه مساحت

۱۲-امضاء پيش نويس اصلاح شده و اخطارهاي تهيه شده توسط مسئول مربوطه

۱۳-صدور اخطارها از دفتر انديكاتور

۱۴-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت توضيح مراتب اصلاحي و نيز اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت

۱۵-توضيح مراتب اصلاحي در دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

۱۶-امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله مسئول مربوطه

۱۷-تسليم سند اصلاح شده به مالك در قبال اخذ رسيد و ضبط پرونده

۱۸-تذكر: در صورتيكه ملك مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موكول به كسب موافقت خريداران اسناد مذكور خواهد بود.

اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد.

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي

۱-وصول نامه از مرجع مربوطه به ضميمه مدارك قطعي قابل قبول

۲-دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده

۳-ضميمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاك جهت اقدام بعدي

۴-قيد مراتب ابطال در پيش نويس سند مالكيت اوليه و ثبت دفتر املاك و تهيه پيش نويس سند مالكيت جديد بوسيله متصدي دفتر املاك

۵-امضاء مراتب قيدشده و نيز پيش نويس سند مالكيت توسط مسئولان اداره

۶-گواهي دفتربازداشتي

۷-تهيه بخشنامه لازم مبني بر اعلام ابطال سند مالكيت اوليه به دفاتر اسناد رسمي تابعه توسط دفتر املاك

۸-امضاء بخشنامه فوق بوسيله مسئول مربوطه

۹-صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي

۱۰-  ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضي

۱۱-  ارسال پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت

۱۲-  تحرير سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

۱۳-   امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط مسئول مربوطه

۱۴-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم اسناد و پلمب و تحويل آن به ذينفع در قبال اخذ رسيد

 تذكر: در صورتيكه صدور سند مالكيت مستند به سند انتقال اجرائي باشد علاوه بر تقاضاي ذينفع ارائه صورت جلسه تحويل ملك يا اقرار به تحويل ضروري است.

هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير:

الف تقاضاي صدور سند مالكيت

 ب فرم گواهي حصر وراثت

 ج فرم۱۹ مالياتي

 و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد.

روش صدور سند مالكيت بنام وراث

۱-قبول تقاضاي متقاضي به ضميمه مدارك قانوني از قبيل گواهي حصر وراثت و فرم ۱۹ مالياتي و سند مالكيت مورث

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به دفتر املاك جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدي متقاضي

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

۴-ضميمه نمودن پرونده به تقاضا بوسيله بايگاني و ارسال آن به دفتر املاك

۵-بررسي و كنترل مدارك ابرازي و تعيين سهم‌الارث ورثه برطبق گواهي حصروراثت يا توافقنامه رسمي ورثه مستند به گواهي حصر وراثت توسط مسئول دفتر املاك و تهيه پيش نويس سند مالكيت جديد بنام ورثه بوسيله متصدي دفتر املاك و ثبت آنها در دفتر املاك

۶-گواهي دفتر املاك بازداشتي

۷-امضاء پيش نويس اسناد مالكيت تهيه شده و دستور ابطال سند مالكيت اوليه بوسيله مسئول مربوطه

۸-تحرير اسناد مالكيت وراث و ابطال سند مالكيت اوليه

۹-مراجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه هاي سندمالكيت

۱۰-  پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالكيت بوسيله متقاضي

۱۱-  ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاك و اسناد مالكيت تحريرشده

۱۲-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت اسناد در دفتر تسليم سند و پلمپ و تحويل آن به متقاضي و ضبط پرونده

تذكر: اگر متقاضي اعلام كند كه سند مالكيت مورث در نزد شخص معيني است به شخص اعلام شده اخطار مي‌شود كه ظرف ده روز از رؤيت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نمايد در صورت ارائه طبق روش ذكر شده فوق عمل مي‌شود. در غيراينصورت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود تا كسي كه سند مالكيت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نمايد و در صورت عدم ارائه سند، سند جديد بنام ورثه بر طبق گواهي حصر وراثت يا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالكيت اوليه به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه مي‌شود.

تذكر: در صورتيكه تاريخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نيازي به مطالبه فرم ۱۹ مالياتي نيست.

روش تعيين تكليف سهم‌الارث زوجه

۱-   در صورتيكه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم‌الارث زوجه را ارائه نمايند سند مالكيت بدون استثناء سهم‌الارث زوجه بنام كليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و توافق مستند به حصر وراثت آنها صادر مي‌شود.

۲- در غيراينصورت نسبت به سهم‌الارث زوجه سند صادر و تسليم خواهد شد.

منبع:اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران