دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) انتخابات داخلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ برگزار و نتیجه  انتخابات به شرح ذیل حاصل شد :
ریاست هیأت مدیره : دکتر علی نجفی توانا
نواب رییس : آقای اسماعیل مصباح اسکویی و دکتر حسین محمد نبی