لایحه تجدیدنظرخواهی (ارث)

« لایحه تجدیدنظرخواهی »  قضات محترم و ارجمند دادگاه تجدید نظر استان گیلان سلامٌ علیکم ؛ احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقایان ** و ** مراتب اعتراض خود را در خصوص ابهام در بخشی از دادنامه معترضٌ عنه اعلام داشته ، تقاضای بازنگری و عنداللزوم تصحیح در خصوص ابهام موجود را دارد . […]

« لایحه تجدیدنظرخواهی » 

قضات محترم و ارجمند دادگاه تجدید نظر استان گیلان

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقایان ** و ** مراتب اعتراض خود را در خصوص ابهام در بخشی از دادنامه معترضٌ عنه اعلام داشته ، تقاضای بازنگری و عنداللزوم تصحیح در خصوص ابهام موجود را دارد .

۱- بدواً آنکه هرچند دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده که در خصوص ادعای مالکیت برخی از تجدیدنظر خواندگان ، اسناد مثبته رسمی و قطعی وجود ندارد و هریک به زعم خودشان خود را مالک می دانند و این استدلال توسط مواد ۲۲ ، ۴۷ ، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک تقویت می گردد و قطع نظر از اینکه شایسته تر بود دادگاه محترم بدوی این استدلال را به زعم خود مستند و استوار می نمود و نه به استناد نظریه کارشناسی  و همچنین با عنایت به اینکه از استدلال فوق التوصیف ، خروج مالکیت اراضی تحت تصرف متصرفین مدعی مالکیت و شمول اراضی در ترکه قابل فروش استنباط می گردد ، مع الوصف نظر به اینکه در مرحله اجرای حکم هیچگونه شائبه ای در این خصوص وجود نداشته باشد ، ضرورت داشت دادگاه محترم بدوی با صراحت بیشتری در این خصوص اظهارنظر نماید فلذا در این خصوص از دادگاه محترم تجدیدنظر تصریح به خروج از مالکیت تحت تصرف متصرفین مدعی مالکیت و شمول اراضی متنازعٌ فیه در ترکه جهت فروش تحت استدعاست .

۲- در خصوص صدور حکم غیابی برای ۶ نفر ( شش نفر ) از تجدیدنظرخواندگان به شرح مندرج در دادنامه معترضٌ عنه ، معروض است ، نامبردگان در طول جریان دادرسی دارای وکیل دادگستری در پرونده بوده و هستند که وکیل محترم نامبردگان در طی جریان دادرسی که به مدت ۱۰ سال ناقابل به طول انجامیده است بارها و بارها مبادرت به دفاع نموده اند فلذا تلقی صدور حکم غیابی با فرض مذکور برای مشارٌالیهم برخلاف مقرره مذکور در ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در این خصوص تصحیح حکم و تغییر ازحکم غیابی به حکم حضوری برای مشارٌالیهم تحت استدعاست .