جاسوس رایانه‌ای کیست؟/ قانون برای این مجرمان چه مجازات‌هایی در نظر گرفته است؟

برای كاربران اینترنتی مسایل مربوط به رایانه خیلی مهم و از جمله این مسایل دانستن مسایل حقوقی این ابزار كه معروف به جرایم رایانه‌ای است. قانون جرایم رایانه‌ای در ایران مصوب ۱۳۸۸٫۳٫۵ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان است.

جاسوس رایانه‌ای کیست؟

هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سریّ درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای، داده‌های مذكور را برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء کند، جاسوس رایانه‌ای تلقی و مطابق قانون به حبس، جریمه نقدی و… محکوم می‌شود.

 مجازات‌های جاسوس رایانه‌ای 
 
 
كسی كه به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال دسترسی پیدا كند، به مجازات بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو محکوم می‌شود.
 
 كسی كه داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت در دسترس قراردهد، به حبس از دو تا ده سال محکوم و كسی كه داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء یا در دسترس قرار دهد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.  
 
چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سریّ هستند، بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها شوند، علاوه بر حبس و جریمه نقدی به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محكوم می‌شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران : ۱۶ تير ۱۳۹۳