چگونه ميتوان با وصيت نامه خود نوشتي که ورثه نيز انرا تاييد مي کنند سند رسمي موصي به را بنام موصي له انتقال داد؟

پاسخ : جهت صدور سند رسمي با وصيت نامه خود نوشت ، نفس اينكه ورثه با ارائه گواهي انحصار وراثت در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر شوند كفايت مي كند و دفترخانه بر اساس وصيت نامه مذكور و تاييد ورثه، نسب به صدور سند رسمي اقدام مي نمايند. www.hvm .ir