آياابطال سنداجاره دردفترخانه کافي است يابايدسنداجاره به نام مالک زده شود؟

بسمه تعاليبا سلامابطال سند اجاره و گواهي مالك و مستاجر و شهود مبني بر تخليه ملك و واگذاري حق سرقفلي توسط مستاجر كافي است .www.hvm.ir