برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق دادنامه (اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه (اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی (اختیاری) .
www.adliran.ir