خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت  احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان  تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.
www.adliran.ir