آیا برای طلاق توافقی دو طرف باید حضور داشته باشند؟

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل  طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند
www.adliran.ir