نحوه تعهد وکیل

وکیل فقط تعهد به تدارک دفاع را حسب موازین حقوقی وعرف وکالت به عهده دارد نه نتیجه رای را .موکل مستحضر است که تعیین اوقات دادرسی با مرجع قضایی بوده و وکیل نقشی در سرعت یا اطاله جریان دادرسی ندارد و نیز نتیجه رسیدگی موضوع وکالت قابل پیش بینی نبوده و وکیل تمامی اقدامات قانونی لازم را در حد توان علمی و ت…