آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت  دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.
www.adliran.ir