نحوه محاسبه مهريه عندالمطالبه زوجه قانوني و شرعي كه رابطه زوجيت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

برابر مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدني و آئين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف قانون الحاق ماده ۳ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .
نحوه محاسبه : مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت عدد شاخص در سال وقوع عقد
shorakz.ir