حكم و قرار چه تفاوتي با هم دارند ؟

احكام ممكن است حضوري يا غيابي باشند ليكن قرار غيابي نداريم چون در قانون آن طوريكه حكم را به غيابي و حضوري تقسيم نموده قرار را به حضوري و غيابي تقسيم نكرده است ( مواد ۳۰۵ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷ و ۳۰۸ ق . آ . د .م)
همچنين اعاده دادرسي نسبت به قرار ها جايز نيست و صرفاً نسبت به احكام مي توان تقاضاي اعاده دادرسي ك…