آيا به فرزند زوجه كه در مدت نكاح موقت باردار شده و هويت فرزند مولود نيز مورد تشكيك و ترديد نيست ، نفقه تعلق مي گيرد ؟

بر اساس ماده ۱۱۹۹ ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .
shorakz.ir