تعریف سند رسمی

در قانون مدني سند رسمي عبارت است ۱- از اسنادي که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشد ۲-اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد ۳-اسنادي که نزد ساير مامورين رسمي تنظيم شده باشد مثل شناسنامه اما از نظر قانون ثبت اينطور تعريف شده است
سندي است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد
و…