مصاديق و موارد اعمال تبصره يک ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري کدامند؟

۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي ۱و۲ اين ماده را پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف، در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، ناظر به خساراتي است که ناشي از تصميمات و اقدامات اداري مزبور اي…