خلع ید از ناحیه وارث

سؤال : در خصوص خلع ید ، اگر سند رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نگردیده باشد، آیا ورثه می توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا اینکه حتماً می بایست بر اساس سهم الارثشان سند رسمی به نام آنها تنظیم شده باشد؟ پاسخ : در خصوص سوال مورد نظر با فوت متوفی قهراً حق…