طرح دعوای خلع ید و اثبات مالکیت خواهان

 
 
 
طرح دعوای خلع ید و اثبات مالکیت خواهان • سئوال : در دعوی خلع ید چنانچه خواهان ها مدعی موروثی بودن ملک باشند ،لیکن کلیه ورثه بعنوان خواهان طرح دعوی نکنند؛ در فرض اثبات مالکیت مورث ایشان ، نحوه رسیدگی و صدور حکم چگونه باید باشد ؟ * پاسخ : صدور حکم دادگاه بر اساس مندرجات دادخواست و دعوای مطروح…