همسر ازاری

همسر آزاری را به تلفن ۱۲۳ اطلاع دهیدرئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت خشونت علیه همسر را به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ اطلاع دهید تا کمک های لازم انجام شود.