مصادیق کودک ازاری

مصادیق کودک آزاری⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️۱⃣قرار دادن کودک در مکانهای ترسناک  ۲⃣محروم کردن کودکان از ربازی و تفریح   ۳⃣تنها گذاشتن کودک در منزل۴⃣اخراج از منزل و طرد کودک۵⃣اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک۶⃣عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک۷⃣مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک۸⃣طرد و آزار کودک با جنسیت غیر د…