اعتیاد

⚖ اعتیاد جرم است لکن قانون گذار به این افراد فرصت داده است تا تحت اقدامات درمانی قرار گیرند. در نتیجه معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود ا…