نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه