آبخوان

لايه‌هايي از خاك و سنگ داراي خلل، فرج و شكستگي در مخروط‌افكنه‌هاي كوهپايه‌اي و دشت‌هاي آبرفتي كه قابليت ذخيره‌سازي آب‌هاي مازاد سطحي به‌صورت طبيعي يا مصنوعي جهت استفاده‌هاي كوتاه‌مدت يا دراز‌مدت بعدي در آنها وجود دارد. (ماده ۱ ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب، ۲۰/۵/۱۳۸۷ هيئت وزيران)