آبخيزداري

مجموعه علوم و فنون لازم براي مديريت جامع و هماهنگ منابع حوزه‌هاي آبريز بدون ايجاد اثرات منفي در منابع زيستي. (ماده ۱ ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب، ۲۰/۵/۱۳۸۷ هيئت وزيران)

آبخيزداري

مجموعه اقداماتي كه براساس اصول مديريت پايدار حوزه آبخيز به‌منظور حفاظت منابع آب و خاك به اجرا درمي‌آيد. (ماده ۱ ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيب‌دار، ۲۶/۳/۱۳۸۷ هيئت وزيران)

آبخيزداري

مديريت منابع زيست‌محيطي يك آبخيز به‌نحوي‌كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند ۱ از آيين‌نامه اجراي ‌قانون حفظ و تثبيت‌كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هيئت وزيران)