آبراهه

مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. (بند ۲ از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هيئت وزيران)