آحاد

هر روایت كه بحد تواتر نرسیده باشد بأن خبرواحد( كه جمع آن اخبار آحاد است )گفته میشود . خبر متواتر نادر است و اخبار غالبأ از جنس خبر واحد هستند.