آزادراه

آزاد‌راه به راهي گفته مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل‌رو و يك شانه حداقل به عرض سه متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به‌نحوي محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها باهم تنها به‌وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي آزادراه ‌عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (بند ۱ از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴)