آفت‌کش

هر ماده يا مخلوق و يا هر موجود زنده كه براي پيشگيري، نابودسازي و يا كنترل ناقلين بيماري انساني يا حيواني، گونه‌هاي ناخواسته نباتات يا حيوانات ايجاد‌كننده خسارت در عرصه‌هاي طبيعي، توليد، فراوري، انبارداري، حمل‌ونقل، محصولات كشاورزي، چوب و فراورده‌هاي چوبي يا خوراك دام و يا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل و يا روي پوست بدن حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مصاديق آن عبارت‌اند از عوامل و فراورده‌هاي بيولوژيكي، مواد شيميايي، دور‌كننده‌ها، جذب‌كننده‌ها، هورمون‌ها و مواد مشابه. (ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهاي شيميايي، زيستي، آلي و سموم دفع آفات نباتي، ۹/۱۲/۱۳۸۹، وزراي عضو کميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست)