آلايش

آلايش به كليه ضمايم به‌دست آمده از دام پس از كشتار گفته مي‌شود و ممكن است خوراكي يا غيرخوراكي باشد. (تبصره ۱ ماده ۲ از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل‌وانتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده ۳ و بند ب ماده ۵ قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۳هيئت وزيران)

آلايش

كليه ضمايم به‌دست آمده از دام اعم از خوراكي و غيرخوراكي. (ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي وزارت بهداشتي دامپزشکي، ۷/۷/۱۳۸۶، وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست)