آمبولانس

مورد استفاده در پايگاه‌ها دو نوع مي‌باشد: ۱٫ آمبولانس تيپ B: آمبولانسي كه به‌منظور انتقال و يا درمان‌هاي اوليه و پايش بيماران، طراحي و تجهيز شده است، اين آمبولانس داراي تجهيزات چهارگانه اصلي شامل كپسول اكسيژن، برانكارد، كيف احيا و ساكشن مي‌باشد. ۲٫ آمبولانس تيپ C: آمبولانسي كه به‌منظور انتقال بيمار و درمان‌هاي پيشرفته طراحي و تجهيز شده است. آمبولانس تيپ (C) علاوه‌بر تجهيزات آمبولانس تيپ (B) مجهز به (DC) شوك نيز مي‌باشد. (ماده ۱ آيين‌نامه سامان‌دهي پوشش فراگير خدمات فوريت‌هاي پزشکي پيش‌بيمارستاني کشور، ۴/۹/۱۳۸۶ هيئت وزيران)