گیلان وکالت

خلع ید از ناحیه وارث

2014-09-27 09:28:08 1811

سؤال : در خصوص خلع ید ، اگر سند رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نگردیده باشد، آیا ورثه می توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا اینکه حتماً می بایست بر اساس سهم الارثشان سند رسمی به نام آنها تنظیم شده باشد؟
پاسخ : در خصوص سوال مورد نظر با فوت متوفی قهراً حقوق مورد بحث در سند رسمی به وراث منتقل می شود و با احراز وراثت ، نامبردگان منفرداً یا مجتمعاً می توانند درخواست خلع ید به میزان حق السهم خود را بنمایند.

http://www.dadsetani.ir

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است