گیلان وکالت

آداب و رسوم ()

دراصطلاحات حقوقى به یك سلسله مقررات كه در عرف و عادت متداول بوده و در قوانین نوشته ومدون منعكس نشد ۰ باشد گفته میشود این اصطلاح كمتر استعمال میشود و اصطلاح معمول در این معنى (عرف و عادت) و ( عرف) است.مدنى و ماده ۹۷۵ ق- م و ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمى)