گیلان وکالت

آبخيزداري ()

مجموعه اقداماتي كه براساس اصول مديريت پايدار حوزه آبخيز به‌منظور حفاظت منابع آب و خاك به اجرا درمي‌آيد. (ماده 1 ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيب‌دار، 26/3/1387 هيئت وزيران)