گیلان وکالت

آبخيزداري ()

مديريت منابع زيست‌محيطي يك آبخيز به‌نحوي‌كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند 1 از آيين‌نامه اجراي ‌قانون حفظ و تثبيت‌كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيئت وزيران)