گیلان وکالت

آبزيان حلال‌گوشت ()

آبزياني كه مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم صيد شرعي آنها باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد، 27/10/1388 هيئت وزيران)