گیلان وکالت

آب مورد تقاضاي کشاورزي ()

مقدار آب كشاورزي است كه در زمان و مكان مورد نياز درخواست مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي ـ مصوب 1379، 28/11/1386، وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست)