گیلان وکالت

آثار ملي ()

كليه ‌آثار ‌صنعتي و ‌ابنيه ‌و ‌اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ‌ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت‌ ماده 13‌ اين‌ ‌قانون‌ مي‌توان‌ جز ‌آثار ‌ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملي‌ مصوب 12/8/1309)