گیلان وکالت

آزمايشگاه معتمد ()

آزمايشگاه‌هايي كه صلاحيت آنها مورد تأييد سازمان مي‌باشد. (ماده 1 ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي زيست‌محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي‌فنيل‌هاي پلي‌کلره، 14/9/1389، شوراي عالي حفاظت محيط زيست)