گیلان وکالت

آزمايش ميداني ()

بررسي صرفاً علمي صفات مختلف موجود زنده تغيير شكل‌يافته در شرايط محصور و بدون امكان رهاسازي مي‌باشد. (ماده 1 قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران، 7/5/1388)