گیلان وکالت

آسيب جدي ()

يعني خسارت عمده‌ به صنعت داخلي كالاهاي همگن يا مشابه به‌علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي در حالاتي كه موجب زيان‌‌هاي قابل توجه ازنظر درآمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاه‌مدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوط همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخص‌هاي مرتبط اقتصادي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارد. (ماده 1 قانون موافقت‌نامه تجاري ترجيحي بين کشورهاي عضو دي ـ هشت، 4/6/1386)