گیلان وکالت

آفت تحت کنترل ()

آفت قرنطينه‌اي يا آفت غيرقرنطينه‌اي تحت كنترل. (ماده 2 قانون تصويب متن تجديدنظر شده کنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات، 1/10/1389)