گیلان وکالت

آفت غيرقرنطينه‌اي تحت کنترل ()

آفت غيرقرنطينه‌اي كه وجود آن در گياهان براي كاشت، استفاده مورد نظر از آن گياهان را متأثر از اثر اقتصادي غيرقابل قبول مي‌كند و بنابر‌اين در قلمرو طرف متعاهد واردكننده تحت كنترل قرار گرفته است. (ماده 2 قانون تصويب متن تجديدنظر شده کنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات، 1/10/1389)