گیلان وکالت

آلودگي محيط ‌زيست ()

منظور از آلودگي محيط ‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به‌طوري‌كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد. (تبصره 2 ماده 191 از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375)